ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ

การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ใน และ/หรือ นำเสนอโดย www.sellsuki.co.th ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท เซลสุกิ จำกัด (“บริษัท”) สำนักงานตั้งอยู่ ณ 10/39 ชั้นที่ 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 รวมถึง บริการผลิตภัณฑ์และบริการอย่างอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต (“ผลิตภัณฑ์และบริการ”) อยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (“เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป”) และข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ (“เงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะ”)

เมื่อผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการต่าง ๆ ของบริษัท (“ผู้ใช้บริการ”) ได้เข้าถึง และ/หรือ เข้าสู่ระบบ แอปพลิเคชัน เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ผู้ใช้บริการได้ยืนยันและรับรองต่อบริษัท และ บริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการได้ให้คำยืนยันและรับรองต่อบริษัทว่า ผู้ใช้บริการได้เข้าถึง ตรวจสอบ ศึกษา ซักถาม และ/หรือ รับทราบ รายละเอียดต่าง ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการก่อนการเข้าใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทั้งผู้ใช้บริการยังได้ตกลง ยินยอม และ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการต่าง ๆ (รวมถึง เงื่อนไขในการใช้บริการที่บริษัทอาจจะได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การเข้าถึง และ/หรือ การเข้าสู่ระบบ แอปพลิเคชัน เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้คำรับรองและคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นทุกครั้ง

ภายใต้บังคับของเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะซึ่งได้กล่าวไว้ในส่วนต่อไป ผู้ใช้บริการรับทราบและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไปที่ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การแจ้งให้อ่านข้อมูล

ข้อความต่อไปนี้มีความสำคัญ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน นี้อย่างรอบคอบ เมื่อท่านได้กดตกลงแล้วจะถือว่าท่านตกลงว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียน รวมถึงเอกสารอื่นๆ และข้อมูลใดๆ ที่บริษัท เซลสุกิ จำกัด ได้จัดเตรียมให้ (ไม่ว่าท่านจะได้ลงลายมือชื่อหรือไม่ก็ตาม) นอกจากนี้ ท่านยังตกลงปฏิบัติตามคำรับรองที่ท่านได้ให้ไว้ หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการ และประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการต่อไป กรุณาหยุดใช้แอปพลิเคชัน หรือหยุดใช้บริการ

2. ผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการขอให้คำยืนยันและคำรับรองต่อบริษัทดังต่อไปนี้
2.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดาผู้ใช้บริการเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือมีอายุ 18 ปีขึ้นไปหรือในกรณีเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน

2.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคลหรือองค์กรใดๆ ผู้ติดต่อและ/หรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับบริษัทเพื่อใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของผู้ใช้บริการเป็นผู้มีอำนาจผูกพัน และ/หรือ ได้รับการมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวอย่างสมบรูณ์

2.3 เพื่อใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผู้ใช้บริการจะให้และ จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน และผู้ใช้บริการจะจัดให้มีอีเมล และ/หรือ ช่องทางการสื่อสารทางระบบอินเทอร์เน็ตอย่างอื่น เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ เป็นช่องทางติดต่อกับบริษัทอนึ่ง ในกรณีที่ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้และ/หรือ เปิดเผย แก่บริษัทได้เปลื่ยนแปลงไป ผู้ใช้บริการมีหน้าที่และตกลงจะแก้ไขข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวผ่านทางระบบการจัดการในเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน ในกรณีที่บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการให้แก้ไขข้อมูลหรือผู้ใช้บริการจะแจ้งการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

2.4 ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะ ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่บริษัทได้จัดแสดงในหน้าเว็บไซต์ www.sellsuki.co.th หรือ แอปพลิเคชัน และผู้ใช้บริการได้ตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้วยคุณลักษณะ ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่นี้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะมีในอนาคตซึ่งอาจจะมีผลทำให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างจากที่เคยได้ใช้บริการมาก่อนเช่น การใช้บริการผ่านการทำงานในรูปแบบ หรือ Feature ที่แตกต่างไปจากเดิม

2.5 ผู้ใช้บริการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้วยตัวเอง และ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคลหรือองค์กรใดๆ บริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ เอง หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ติดต่อหรือตัวแทนของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทไม่มีหน้าที่ใดๆในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของผู้ใช้บริการ

2.6 เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท ผู้ใช้บริการจะส่งมอบเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ที่จำเป็นเพื่อแสดงว่าผู้ใช้บริการมีความสามารถ และ/หรือ อำนาจในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองของบริษัท เป็นต้น รวมถึง ผู้ใช้บริการจะลงนามในเอกสารใดๆ เพื่อรับทราบและตกลงยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรและได้ร้องขอให้ดำเนินการ

3. การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ

3.1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เป็นผล และ/หรือ อาจจะเป็นผลมาจากการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ (ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม)

3.2. บริษัทได้จัดให้มีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) (รวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขในอนาคต) ผู้ใช้บริการควรศึกษา ทำความเข้าใจ และ รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อกำหนดดังกล่าวก่อนการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง ศึกษา ตรวจสอบ และ จัดพิมพ์ ข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

3.3 บริษัทให้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองผลลัพธ์ หรือ ผลสำเร็จใด (ไม่ว่าทางธุรกิจ กำไร หรือ อย่างอื่นใด) ที่ผู้ใช้บริการมุ่งหวังหรือประสงค์ที่จะได้รับจากการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใดๆ ที่มีหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ

3.4 ไม่ว่าระหว่าง หรือ ภายหลังระยะเวลา การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการขอยืนยันต่อบริษัทว่า ผู้ใช้บริการจะไม่ให้ข้อมูล และ/หรือ แสดงความคิดเห็นใดๆ ในที่สาธารณะ หรือ ในระบบหรือรูปแบบที่ทำให้ข้อมูลสามารถถูกเข้าถึงได้ในวงกว้าง (รวมถึง สื่อสารมวลชน สื่อออนไลน์ และ/หรือ โซเชียลมีเดีย)ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย หรือ เสื่อมเสียต่อบริษัท (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ) อย่างไรก็ตามบริษัทยินดีน้อมรับคำติชมและคำแนะนำต่างๆ จากผู้ใช้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการของบริษัทต่อไป ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถส่งคำติชมและคำแนะนำต่างๆให้แก่บริษัทมาได้ที่ support@akitahub.com

3.5 ไม่ว่าระหว่างหรือ ภายหลังระยะเวลาการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการหากมีปัญหา และ/หรือ ข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของผู้ใช้บริการและ/หรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ที่เป็นผลมาจากการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและ จะรับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ กับปัญหาดังกล่าวเอง บริษัทไม่มีหน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบในดำเนินการกับปัญหา และ/หรือ ข้อพิพาทดังกล่าวอนึ่ง ในกรณีที่บริษัทต้องเสียหาย (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ อันเป็นผลมาจากการดำเนินการใดๆ เกี่ยวปัญหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวให้หมดสิ้นไปและ/หรือ ชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่มีหรืออาจจะมีขึ้นแก่บริษัท รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทน ของบริษัท

3.6 รูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการนำมาใช้ (รวมถึง รูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหาต่างๆ ที่มีผู้แสดงออก และ/หรือ โพสไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการ) ไม่ว่าในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของผู้ใช้บริการ เช่น ใน เว็บไซต์หรือในเนื้อหาโฆษณานั้น จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ และ/หรือ คัดกรอง รูปภาพ รูปแบบ ข้อมูล และ เนื้อหาต่างๆ ดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน การรุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่นอีกทั้ง ผู้ใช้บริการจะต้องไม่นำมาใช้ และ/หรือ ยินยอมให้ใช้ รูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหาที่ผิดหรือ อาจจะผิดกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมของสังคม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในกรณีที่บริษัทพบว่า ผู้ใช้บริการไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบรูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหา เหล่านั้น หรือยกเลิกการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อหรือ อาจจะก่อให้เกิดปัญหา และ/หรือ ความเสียหายต่างๆ ดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3.7 เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท (ไม่ว่าระหว่าง หรือ ภายหลัง การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ) ผู้ใช้บริการยินดีจะให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการให้ และ เปิดเผย ข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ แก่บริษัท และ ให้บริษัทเปิดเผย และ/หรือ ส่งมอบข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานราชการ และ องค์กรใดๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย และ/หรือ คำสั่ง ของหน่วยงานราชการ และ องค์กรใดๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

3.8 ในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองหรือยืนยันถึงคุณภาพ คุณค่า มูลค่า และ/หรือ คุณสมบัติใดๆ ของสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ ที่ผู้ใช้บริการ และ/หรือ บุคคลภายนอก นำมาเสนอหรือแสดงไว้ เกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ เช่น การแสดงไว้ในเว็บไซต์หรือในเนื้อหาโฆษณา อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทต้องเสียหาย (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ) อันเป็นผลมาจากการดำเนินการเกี่ยวกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวให้หมดสิ้นไป หรือชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่มีหรืออาจจะมีขึ้นแก่บริษัทรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทน ของบริษัท

3.9 ในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองหรือยืนยันว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การให้บริการโดยผู้ให้บริการในต่างประเทศ จะสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีข้อบกพร่อง และ/หรือ มีเสถียรภาพตลอดเวลาการใช้บริการ พร้อมกันนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบถึงความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ ที่มี หรือ อาจจะมีขึ้นจากการกรณีดังกล่าวทั้งสิ้นในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบข้อบกพร่องใดๆ ของการใช้บริการผู้ใช้บริการสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อบกพร่องดังกล่าวผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารในเงื่อนไขการให้บริการ

3.10 ผู้ใช้บริการขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า ผู้ใช้บริการเข้าใจ รับทราบถึง และ จะปฏิบัติตาม บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ (รวมถึง กฎ ระเบียบ กฎหมาย และ/หรือ คำสั่ง ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง) อย่างเคร่งครัด

3.11 ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจว่า ในการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทไม่สามารถรับรองและยืนยันได้ว่า จะไม่มีบุคคลอื่นสามารถเข้าถึง ทำสำเนา แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ นำไปใช้ซึ่ง ข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ (ไม่ว่าที่เป็นความลับ หรือไม่ก็ตาม) และ/หรือ ทำ หรือ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สินค้าผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของผู้ใช้บริการ

4. การต่ออายุและยกเลิกใช้บริการ

4.1 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการได้โดยส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการมาได้ที่ support@akitahub.com หรือแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ ดำเนินการตามวิธีการขอยกเลิกการใช้บริการที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระแล้วทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ

4.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการบริษัทจะพยายามติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้บริการก่อนหมดอายุการใช้บริการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการทำการต่ออายุการใช้บริการได้ก่อนหมดอายุการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการยังคงมีหน้าที่ติดต่อกับบริษัทเพื่อแจ้งความประสงค์การต่ออายุการใช้บริการ หรือ การไม่ต่ออายุการใช้บริการ ดังนั้น หากบริษัทไม่ได้ติดต่อ หรือ ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถต่ออายุการใช้บริการได้ทันตามกำหนดเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือ อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดๆ อันเป็นผลมาจากการหมดอายุการใช้บริการ อนึ่ง หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระเงินต่ออายุการใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการได้สิ้นสุดเมื่อหมดอายุการใช้บริการ

5. การติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ

5.1 การติดต่อระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ จะดำเนินการผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอีเมลเป็นหลัก โดยผู้ใช้บริการท่านใดมีปัญหาการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ หรือประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ support@akitahub.com อย่างไรก็ตาม การติดต่อระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ อาจจะมีรูปแบบเฉพาะเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะราย ที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ ซึ่งจะระบุวิธีการติดต่อดังกล่าวไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการของแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ

5.2 บริษัทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมถึง เงื่อนไขในการใช้บริการ และ ข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอ แม้ว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ บริษัท จะพยายามแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.sellsuki.co.th บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการไม่ว่าในกรณีใดๆ

6. การยกเลิกการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ หากบริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมถึง เงื่อนไขในการใช้บริการ และ ข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิด หรือ อาจจะเกิดขึ้น แก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าว
นอกเหนือไปจากเงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไปข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการต้องรับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะซึ่งได้กล่าวไว้ในส่วนต่อไปโดยเคร่งครัด

7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การเรียกร้องใดๆ ของท่านต่อบริษัทนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะมีความรับผิดไม่เกินมูลค่าทั้งหมดของจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระตามจริงสำหรับค่าบริการ เนื่องจากการใช้บริการระหว่างที่มีการเรียกร้องนั้นๆ เกิดขึ้น และไม่มีกรณีใดที่บริษัท ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม สำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเชิงเศรษฐกิจ ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หรือค่าเสียหายหรือความสูญเสียอื่นๆ บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับ หรือเป็นเหตุให้ท่านหรือบุคคลใดๆ ที่ท่านได้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ หรือการไม่สามารถใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ได้ การที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในความสมบูรณ์ ความแม่นยำ หรือความมีอยู่ของโฆษณาใดๆ หรือเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบริษัท ผู้ซื้อโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งโฆษณาของบุคคลเหล่านั้นปรากฎอยู่หน้าเว็บไซต์ หรือถูกอ้างอิงถึงจากการใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ แม้ว่าบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวมาก่อน

8. การส่งหนังสือบอกกล่าว

บริษัทอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้ท่านโดยการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของท่านตามข้อมูลที่บริษัทมี หรือการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรส่งไปหาท่านด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้าไปยังที่อยู่ของท่านตามข้อมูลที่บริษัทมี
ท่านอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังบริษัท (หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้ส่งแล้วต่อเมื่อบริษัทได้รับ) โดยหนังสือส่งผ่านทางผู้ให้บริการขนส่ง หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังบริษัทโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุ