Header-sellsuki.webp
S E L L S U K I

ข้าพเจ้าได้อ่านเเละเข้าใจข้อความทั้งหมดซึ่งระบุไว้ในหนังสือยินยอมฉบับนี้โดยตลอดเเล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ