Header-sellsuki.webp
S E L L S U K I

มาเป็นครอบครัวเดียวกับ Sellsuki

Sellsuki เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่น และเชี่ยวชาญด้านด้านเทคโนโลยี โดยมีจุดเริ่มต้นในการเป็นแพลตฟอร์มผู้ช่วยเจ้าของธุรกิจออนไลน์ ระบบการจัดการหลังบ้าน โดยเราได้มีการพัฒนาบริการของเราให้กว้างยิ่งขึ้นไปเพื่อให้ครบวงจรและตอบสนองความต้องการเจ้าของธุรกิจได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้คำปรึกษาทางการตลาด การทำโฆษณา การทำ Content Marketing การสร้างระบบร้านค้า หรือหน้าเว็บต่าง ๆ รวมทั้ง การเข้าร่วมเป็น Partner LINE เจ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ได้ ด้วยบริการที่ครอบคลุมครบวงจรสำหรับคนอยากเป็นทำธุรกิจจึงทำให้มีเจ้าของธุรกิจมากมายที่ไว้ใจและเลือกใช้บริการเรา เราจึงคอยมองหาคนที่มีศัพยภาพและเป้าหมายเดียวกันในการช่วยผลักดัน SME ไทยให้เติบโตไปด้วยกัน

Responsibilities:

 • Work very closely with qa/tester, product owner and other developers across the team
 • Hands on experience or technical skills to other developers
 • Initiate ideas or lead the team to able to solve problem together
 • Provide user story backlog story point with team accurately base on team’s performance and experiences
 • Create technical sub-tasks in each user story backlog in sprint planning
 • Create technical documentation from implemented features such as API documents, code structure design, etc.
 • Achieve the sprint with team by completing every selected user stories backlog
 • Do coding by following the technical specifications
 • Improve/maintain/refactor the code
 • Create unit testing on every developed features/functions
 • Control coding quality to follow and achieve team’s standard goal

Qualifications:

 • Graduated or experienced in faculty/area of technology/software development
 • Have experience in software development area for 2+ years
 • Experience and in-depth knowledge in at least one of the following languages/ technology
  - JavaScript/ TypeScript
  - Golang
  - Python
  - Cloud technology
  - Docker/Kubernetes
 • Have communication skills to able to explain the technology or technical detail to other people
 • Ability to hand on experience to other developers
 • Understand OOP programming and SOLID principles
 • Understand in design pattern/anti-pattern of coding
 • Understand the fundamentals of programming languages
 • Understanding of software engineering processes and software development life cycle
 • Understand scrum methodology
 • Self motivated and able to work both independently and in collaboration with other technologists at all levels
 • Understand service deployment pipeline or CI/CD
 • Partly understand microservices practices is a plus
 • Partly understand various development/architecture design principles (Event sourcing, Domain driven design, Saga, Orchestration/Choreography communication) is a plus

Responsibility:

 • Build marketing plans and budgets for the smooth operation of marketing campaigns.
 • Ensure that the website, promotional material, marketing campaign strategy are updated on a regular basis.
 • Planning monthly campaign: brainstorm with the teams to plan category campaigns each month focusing on concepts and timeline.
 • Campaign preparation: work with the teams to ensure promotional activities, mechanics and customer communication.
 • Planning and daily management of communications from scheduling social media content and template creation.
 • Daily management of all communications channels.
 • Observe overall marketing and campaign performance.
 • Coordinate with other functions including tech team.
 • Manage people in team and make sure every function can work smoothly.
 • Recheck all banners or communication before release.
 • Cooperate with partner to deliver campaign and marketing activities.
 • Monitor the team goals and their execution keenly.
 • Prepare monthly marketing budget.
 • Create monthly reports for the marketing department.
 • Identify opportunities to reach new market segments and expand market share.
 • Research about the latest marketing strategies and excel in marketing endeavors competitively.
 • Support other strategic activities and initiatives requiring onsite traffic and visibility to drive category growth or buyer and seller engagement.

Qualifications:

 • Bachelor or Master degree in Marketing or related fields.
 • Proven 3+ years of experience as Head of Marketing, Marketing Manager, Director of Marketing in e-commerce business or a similar role.
 • Hands-on experience in prolific marketing campaigns.
 • Outstanding knowledge of web analytics and Google Ads.
 • Outstanding ability to plan and manage budgets.
 • Ability to quickly prioritize and assign tasks.
 • Excellent leadership and project management skills.
 • Deep understanding of brands and products strength.
 • Strategic mindset and a strong sense of the market; have a point of view and direction on where to take the business and ability to drive and execute a long-term business plan.
 • Excellent oral and written communication skills, cross-functional collaboration.
 • Fast learner, energetic, independent with strong professional ethics; proactive in solving problems; ability to work under high pressure and a fast-paced start-up environment.
 • Strong analytical skills, attention to detail.

รายละเอียดงาน

 1. ทำงานเป็นทีมเพื่อทอสอบผลิตภัณฑ์ / บริการในเทคโนโลยี และเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ของลูกค้า
 2. ออกแบบ เขียน ตรวจสอบ และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และวิเคราะห์ผลลัพธ์
 3. ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการและทำงานร่วมกับทีมพัฒนาโปรแกรม
 4. ระบุสาเหตุของปัญหา และดำเนินการแก้ไขได้
 5. ควบคุมและทดสอบคุณภาพโปรเจคที่ใช้งาน
 6. Execute tests (manual / automated).
 7. จัดทำและนำเสนอรายงานผลการทดสอบ
 8. Train, mentor และ พัฒนาบุคคลในทีม
 1. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในด้าน E-Commerce และการทดสอบ
 4. มีเข้าใจและมีความรู้ในการทำ Testing เช่น Unit Test, Integration Test, API, UI Testing5.วางแผนและ Design Testcase
 5. มีประสบการณ์ด้าน automate test
 6. Coordination and leadership skills
 7. กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีเครื่องมือวิธีการใหม่ ๆ
 8. สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในระบบซอฟต์แวร์ได้
 9. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 10. ช่างสงสัยและชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
 11. แสดงความคิดเห็นและสื่อสารความคิดของตัวเองได้ดี

 1. Work very closely with qa/tester, product owner and other developers across the team
 2. Hands on experience or technical skills to other developers
 3. Initiate ideas or lead the team to able to solve problem together
 4. Provide user story backlog story point with team accurately base on team’s performance and experiences
 5. Create technical sub-tasks in each user story backlog in sprint planning
 6. Create technical documentation from implemented features such as API documents, code structure design, etc.
 7. Achieve the sprint with team by completing every selected user stories backlog
 8. Do coding by following the technical specifications
 9. Improve/maintain/refactor the code
 10. Create unit testing on every developed features/functions
 11. Control coding quality to follow and achieve team’s standard goal
 1. Graduated or experienced in faculty/area of technology/software development
 2. Have experience in software development area for 2+ years
 3. Experience and in-depth knowledge in at least one of the following languages/ technology
  JavaScript/ TypeScript
  Golang
  Python
  Cloud technology
  Docker/Kubernetes
 4. Have communication skills to able to explain the technology or technical detail to other people
 5. Ability to hand on experience to other developers
 6. Understand OOP programming and SOLID principles
 7. Understand in design pattern/anti-pattern of coding
 8. Understand the fundamentals of programming languages
 9. Understanding of software engineering processes and software development life cycle
 10. Understand scrum methodology
 11. Self motivated and able to work both independently and in collaboration with other technologists at all levels
 12. Understand service deployment pipeline or CI/CD
 13. Partly understand microservices practices is a plus
 14. Partly understand various development/architecture design principles (Event sourcing, Domain driven design, Saga, Orchestration/Choreography communication) is a plus

รายละเอียดงาน

 1. วิจัยตลาดและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทและกระบวนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 2. ประสานงานกับ Media Buyer / Media Agency และ Supplier
 3. ดูแลลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกและติดตามความคืบหน้าของลูกค้ารายบุคคล
 4. ติดต่อประสานงานกับทีมงานภายในและการบริหารทีมงานด้วยตนเอง
 5. ควบคุมงานและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและแก้ไขปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน
 6. Present หรือนำเสนอแผนงานได้ และตอบคำถาม แนะนำหรือนำเสนอแนวทางให้ลูกค้าได้
 7. มีทักษะการทำนำเสนองานและจัดทำรายงานสรุปผลงานได้ รวมถึงทักษะการใช้ Excel ได้ดี
 8. สามารถทำงานได้ทั้งแบบงานเดี่ยวและทำงานเป็นทีม
 9. รู้จักเครื่องมือทางการตลาดและการตลาดที่เกี่ยวกับ Social Media เป็นอย่างดี
 1. สัญชาติไทย อายุ 22-30 ปี
 2. ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี
 4. เข้าใจโครงสร้าง การจัดการ และการตลาดของธุรกิจและวางแผนการสื่อสารการตลาดและขั้นตอนตามการสร้างแบรนด์ธุรกิจให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 5. ความรู้ด้านต้นทุนการตลาดและการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม
 6. เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่หลากหลาย ทั้งตลาด Mass และ Niche
 7. ความสามารถในการจัดทำและออกแบบ Media, Graphic, VDO และเว็บไซต์
 8. ความสามารถในการเจรจากับ Media buyer / Media Agency
 9. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์
 10. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งพูดและเขียน
 11. มีทักษะด้านการจัดการ การตลาด และการเจรจาธุรกิจ
 12. มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 13. ความเชี่ยวชาญในการสร้างแบบจำลองทางการเงินเป็นข้อดี
 14. มีการทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
SELLSUKI LIFE

Thatim Prakaymaneewong

Product Owner

ที่นี่ให้อิสระในการทำงาน ให้โอกาส ให้ลองผิดลองถูก ทำให้เราได้เติบโตขึ้นในทุกวัน และที่นี่ยังมีโครงสร้างองค์กรที่ค่อนข้างยืดหยุ่น ถ้ามีเรื่องไหนที่เราคิดไม่ออกหรือติดปัญหานอกจากปรึกษาทีม เราสามารถเดินเข้าไปคุยกับผู้บริหารได้เลย นอกจากนั้นเพื่อนร่วมงานที่นี่น่ารัก เพิ่มความสุขใจในการทำงานได้อย่างมากจริงๆ

Panadda Kongsuk

Business Development Executive

ที่นี่ให้อิสระทางความคิด และเป็นการทำงานที่เน้นผลงาน สิ่งที่ได้จากการทำงานที่นี่คือคำว่าพี่น้อง สังคมของการช่วยเหลือพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกัน เรารักษาและดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เคารพความเห็นซึ่งกันและกัน ทำให้เรามีความสุขจากการทำงาน และมององค์กรของเราเติบโตไปด้วยกัน

Wasin Jamroensap

Backend Developer

ถ้าจะเปรียบว่าโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง ที่นี่ก็คงเป็นบ้านอีกหลังนึงสำหรับเราแหละ อยู่มาตั้งแต่เป็นเด็กฝึกงานยันเป็นพนักงาน ได้พบเจอเพื่อนร่วมงานหลากหลายแบบ ได้เรียนรู้ และเติบโตในหลายๆ เรื่อง ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีช่วงที่ สนุกบ้าง กดดันบ้าง เศร้าบ้าง แต่ก็ดีใจนะที่ได้มาฝึกงานและได้ทำงานที่นี่ :)